Privatësia


Privatësia

PRIVATËSIA

Duke u bërë pjesë e OKAZIONE.COM, ju pranoni kushtet e mëposhtme. Të dhënat tuaja mund të përdoren nga ne për shërbime të burimeve njerëzore, për reklamim, analizim dhe statistika.

 Çdo informacion arkivohet në databazën tonë. Për qëllime sigurie apo teknike, informacioni mund të shpërndahet nëse kjo gjë kërkohet nga ligji dhe procese të caktuara ligjore. Çdo kompani apo individ i rregjistruar, mban përgjegjësi për vërtetësine ë të dhënave apo publikimeve të tyre.

TË DHËNAT

Të dhënat tuaja dhe adresat e emailit mblidhen për dërgim të emaileve konfirmuese, marketingut, servirjen e publikimeve me interes për ju apo njoftimeve nga OKAZIONE.COM